Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje z Wieliczki:
<Zobacz też:

energia

powiat

miasto

brzesko

senat

sejm

UE

KATYN

alojzy

jeden z nas

Podsumowanie VIII kadencji Senat RP w latach 2011-2015
Senator Maciej Klima podczas VIII kadencji Senatu RP

Pracował w Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej.
Pracował w Małopolskim Zespole Parlamentarny, Parlamentarnym Zespole na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej oraz Polsko-Kuwejckiej Grupie Parlamentarnej.

Senator Maciej Klima skierował do:

Marszałka Senatu RP 23. wnioski o poszerzenie porządku obrad Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, nad 7. wnioskami przeprowadzona została debata w Senacie RP a dotyczyły m.in.

- działalności instytucji parabankowych w Polsce oraz zagrożeń dla obywateli,
- prac legislacyjnych związanych ustawą o turystycznym funduszu gwarancyjnym w sytuacji upadku biur podróży,
- przedstawienia informacji o stanie infrastruktury przeciwpowodziowej
w Polsce,
- przedstawienia informacji o stanie wdrożenia Programu „Inwestycje Polskie”
- informacja o realizacji opracowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2014-2019”
- potencjalne zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego w związku z planami budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

Senator Maciej Klima był autorem, współautorem 242 oświadczeń senatorskich, interwencji zarówno w sprawach lokalnych zgłaszanych podczas dyżurów senatora oraz w sprawach krajowych.

Podczas posiedzeń Senatu RP brał udział w dyskusjach 166 razy.
Ponadto w sprawach zgłaszanych podczas dyżurów oraz pisemnie interweniował 48 razy.


Budżet państwa

Podczas prac nad budżetem państwa wnioskował i starał się o większe środki finansowe m.in. na:

- zabezpieczenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w województwie małopolskim (powiat bocheński, powiat tarnowski, powiat nowosądecki, miasto Kraków, powiat wadowicki, powiat oświęcimski, powiat wielicki).
- zwiększenie wydatków na inwestycje na rozbudowę Szpitala Uniwersyteckiego Dziecięcego w Krakowie.
-zwiększenie wydatków na inwestycje na rozbudowę Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim.
- zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie wyrobisk kopalni soli „Bochnia” i „Wieliczka”

Wielicka kopalnia soli otrzyma dodatkowe 10 mln zł, natomiast kopalnia soli w Bochni dodatkowe 7 mln zł. Udało się uzyskań konsensus i 60 procent Senatorów zagłosowało za zwiększeniem dotacji dla kopalń soli w Wieliczce i Bochni.

- budowę Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.
- Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
- Małopolski Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej na zabezpieczenie przeciwpowodziowe wałów Wisły w Krakowie, powiecie bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim, krakowskim, oświęcimskim, proszowickim, tarnowskim i wielickim.

To tylko niektóre z poprawek zgłaszane podczas debat nad budżetem państwa.

Wspierałem stowarzyszenia i inicjatywy

Wspólnie za stowarzyszeniem „Mali Bohaterowie” staramy się o jak najszybsze ukończenie przez Ministerstwo Zdrowia prac nad Narodowym Programem dla chorób rzadkich, który zgodnie z zaleceniami Rady Unii Europejskiej powinien w Polsce obowiązywać od dwóch lat. Przyjęcie programu poprawi funkcjonowanie w systemie zdrowia osób z chorobami rzadkimi.

Od lat wspieram też Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej i Więźniów Politycznych w wielorakich inicjatywach służących zachowaniu i kultywowaniu pamięci o bohaterach walczących o niepodległą Ojczyznę.

Wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych gminy Borzecin, Dębno i Szczurowa podjąłem starania w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. aby zachować przystanek kolejowy i budynek stacyjny w miejscowości Sterkowiec (Brzesko). Przystanek ten nie został zlikwidowany a w przyszłości przystanek z przylegającymi terenami zamieni się nowoczesne centrum przesiadkowe typu „park and ride” z którego będą korzystać mieszkańcy powiatu Brzeskiego.

Na mój wniosek 38 osobom zostały wręczone wyróżnienia, Dyplomy Senatu RP za szczególną działalność w Komitetach Obywatelskich przed pierwszymi wolnymi wyborami w Polsce w trakcie przemian ustrojowych w 1989 roku.

Głosowania w kluczowych dla społeczeństwa problemach

Jestem przeciwny wydłużeniu wieku emerytalnego – głosowałem przeciw.

Nie zgadzam się na przymus posyłania 6-latków do szkół, to rodzice
powinni mieć prawo do podjęcia takiej decyzji. Głosowałem przeciw.

Głosowałem przeciwko tzw. konwencji przemocowej (gender).

Głosowałem także przeciwko procedurze in vitro wspólnie z grupą senatorów skierowaliśmy wniosek do Trybunału konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją RP.
Wysłano 15 Grudnia 2015 przez mklima
Poprawki zgłaszane do budżetu państwa podczas VIII kadencji Senatu RP. Podsumowanie VIII kadencji Senatu RP

2011 r.

Podczas debaty nad budżetem państwa zaproponowałem zwiększenie nakładów finansowych na:

1. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa (…) na rzecz województwa małopolskiego.

2. Zabezpieczenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w województwie małopolskim (powiat bocheński, powiat tarnowski, powiat nowosądecki, miasto Kraków, powiat wadowicki, powiat oświęcimski, powiat wielicki).

3. Dokończenie budowy straży pożarnej w Nowym Sączu.

4. Utworzenie nowej pozycji rezerw celowych pod nazwą „Dokończenie budowy
drogi krajowej S-7 w ciągu tzw. wschodniej obwodnicy Krakowa od węzła Rybitwy do węzła Igołomska włącznie” (wydatki majątkowe).

5. Przygotowanie i realizację budowy północnej obwodnicy Krakowa od węzła w ciągu drogi krajowej nr 94 do projektowanego węzła Kocmyrzowska w ciągu drogi krajowej S-7 Kraków – Nowa Huta.

6. Budowę nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim projekt realizowany przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

7. Inspekcje Sanitarne.

8. Utworzenie nowej pozycji rezerwy celowej: Dokończenie budowy obwodnicy Skawiny w ciągu drogi krajowej nr 44 w woj. Małopolskim.

9. Utworzenie nowej pozycji rezerw pod nazwą: Przygotowanie i rozpoczęcie inwestycji, budowy obwodnicy Zabierzowa w województwie małopolskim w ciągu drogi krajowej nr 79.
Poprawki zgłaszane do ustawy budżetowej na 2013 rok.


1. Utworzenie nowej pozycji rezerw pn. Inwestycje przeciwpowodziowe w województwie małopolskim.

2. Utworzenie nowej rezerwy celowej: współfinansowanie budowy zjazdów z autostrady A4 do Bochni, Brzeska i Tarnowa.

3. Utworzenie nowej rezerwy celowej: współfinansowanie budowy zjazdu z autostrady A4 do Niepołomic.

4. Zwiększenie wydatków na inwestycje na rozbudowę Szpitala Uniwersyteckiego Dziecięcego Krakowie.

5. Zwiększenie wydatków na inwestycje na rozbudowę Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim.

6. Utworzenie nowej rezerwy celowej: budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźle.

Poprawka do projektu budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na rok 2013.


W części 3.2.4.15. Rozdział 75220 Zabezpieczenie wojsk zmniejszyć wydatki w kategorii pozostałe podatki, opłaty i składki o kwotę 146 tys. zł z przeznaczeniem tej kwoty na część 3.2.3.2. Rozdział 75057 Placówki zagraniczne na funkcjonowanie ataszatów obrony przy polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych (co będzie stanowiło wzrost o 3% w stosunku do roku 2012 w przeciwieństwie do projektowanego wzrostu o 2,7%)

Wysłano 15 Grudnia 2015 przez mklima
Zgłoszone przez Senatora RP Macieja Klimę wnioski o przeprowadzenie analizy do Biura Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu RP. Podsumowanie VIII kadencji Senatu RP.
Temat analizy:

Rola państwa w pomocy osobom niepełnosprawnym. Analiza która odpowie na następujące pytania:

1.Jak wygląda pomoc finansowa dla dzieci niepełnosprawnych od urodzenia w wybranych krajach europejskich: Polsce, Czechach, Francji, Niemczech, Słowacji, Węgrzech i Wielkiej Brytanii?

2.Formy stosowanej pomocy: jednorazowa pomoc finansowa (np. w celu adaptacji mieszkania, na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, windy itp.) stała renta/ świadczenie, specjalne świadczenia dla rodziców/opiekunów niepełnosprawnego dziecka.

Temat analizy:

System świadczeń emerytalnych w Polsce w świetle zmian o Otwartych Funduszach Emerytalnych. Analiza która pozwoli odpowiedzieć na następujące pytania:

1.Jak kształtowała się wysokość średniej i minimalnej emerytury wypłacanej z Zakładu Ubezpieczeń społecznych w ostatnich 25 latach?

2.Jak kształtowała się wysokość średniej i minimalnej emerytury wypłacanej z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ostatnich 25 latach?

3.Jak kształtowała się wysokość średniej i minimalnej emerytury tzw. branżowych systemów emerytalnych z wyszczególnieniem służb mundurowych, (Służby Więziennej, straży pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Straży Ochrony Kolei, Służby Leśnej, sił zbrojnych, straży granicznej, policji i żandarmerii, służby celnej, służb specjalnych) prokuratorów, sędziów, górników, nauczycieli i kolejarzy na przestrzeni ostatnich 25 lat?
Wysłano 15 Grudnia 2015 przez mklima
Wnioski wnoszone przez Senatora RP Macieja Klimę o poszerzenie porządku obrad Senatu RP na podstawie zapisów art. 34. ust. 3 Regulaminu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Podsumowanie VIII kadencji Senatu RP
2013 r.

1. Informacja Prezesa Narodowego Banku Polskiego o działaniach antykryzysowych podejmowanych przez NBP mających na celu wejście Polski na ścieżkę wzrostu gospodarczego.

Senat w dniu 30 stycznia 2013 r. zapoznał się z Informacją.

2. Informacji o postępie prac legislacyjnych związanych ustawą o turystycznym funduszu gwarancyjnym oraz zaprezentowanie innych alternatywnych narzędzi finansowych, zabezpieczających turystów w sytuacji upadku biur podróży.

Senat w dniu 6 czerwca 2013 r. zapoznał się z Informacją.


3. Informacja Ministra Skarbu Państwa Pana Mikołaja Budzanowskiego dotycząca:

1. Informacja rządu na temat działań podjętych przez przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej jak też przedstawicieli instytucji finansowo – gospodarczych podległych Ministrowi Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących podpisanego memorandum w sprawie budowy gazociągu Jamał II przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2. Informacja rządu w zakresie rozmów pomiędzy przedstawicielami rządu Rzeczypospolitej Polskiej, instytucjami finansowo – gospodarczymi podlegającymi Ministerstwu Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej
a Federacją Rosyjską w zakresie uzgodnień dotyczących budowy gazociągu Jamał II przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowisko rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dalszej współpracy w w/w temacie.

4. Przedstawienia informacji o stanie wdrożenia Programu „Inwestycje Polskie"

5. Przedstawienia informacji o wynikach zapowiadanego przeglądu systemu emerytalnego ze szczególnym uwzględnieniem Otwartych Funduszy Emerytalnych.

6. Przedstawienie informacji jakie działania zamierza podjąć rząd Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zagrożeniem niewykonania planu budżetu na rok 2013. Deficyt budżetu państwa po 5 miesiącach bieżącego roku wzrósł powyżej planu i jest na poziomie przekraczającym 90 procent zaplanowanego budżetu na rok 2013.

7. Przedstawienie informacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej sektora bankowego w tym również Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK) w okresie od stycznia 2012 r. do maja 2013 r. W związku ze wzrostem deficytu państwa po maju 2013 r. powyżej 90 procent, wzrostu bezrobocia, spadku realnych zarobków, popytu krajowego oraz wyraźny spadek wzrostu PKB.

8. Przedstawienie informacji o działalności instytucji parabankowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności zdiagnozowanie zagrożeń dla obywateli i systemu finansów publicznych.

Senat w dniu 12 lipca 2013 r. zapoznał się z Informacją.
Wysłano 15 Grudnia 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 81. posiedzenia Senatu RP, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie energetyki
Szanowna Pani Premier!

Niedobory energii elektrycznej, do jakich doszło w sierpniu bieżącego roku, w istotny sposób wpływają na zdolności produkcyjne wielu gałęzi przemysłu i transportu. W informacji NIK z 2014 r przewidywano możliwość wystąpienia braków prądu (blackoutów) w 2015 r. PSE uspokajało, mówiło: damy radę, zastosujemy środki zaradcze. W żadnym z krajów UE mimo upałów nie wystąpiły takie problemy jak w Polsce. Kiedy w Polsce występowały niedobory energii elektrycznej, w Niemczech były jej nadwyżki.

Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o opinię i odpowiedź na następujące pytania.

1. Dlaczego Ministerstwo Gospodarki nie opracowało w wymaganym terminie (termin upłynął w 2013 r.), wynikającym z art. 15 ust. 2 prawa energetycznego, dokumentu dotyczącego polityki energetycznej Polski? Na jakim etapie są obecnie prace nad ustawą?
2. Na jakim etapie są prace legislacyjne w zakresie ustawy o tak zwanych korytarzach energetycznych?
3. Jakie działania w zakresie nadzoru, kontroli i sprawozdawczości podjął rząd RP po kontroli NIK w 2014 r w zakresie sektora energetycznego?
4. Jaką ilość energii elektrycznej można maksymalnie importować do Polski dzięki połączeniom transgranicznym? Jakie inwestycje w tym zakresie zostały przeprowadzone w latach 2008–2012?
5. Kto ustala wielkość Operacyjnej Rezerwy Mocy i jakie były przyczyny tego, że okazała się ona niewystarczająca w sytuacji upałów w sierpniu bieżącego roku?

Z wyrazami szacunku

Maciej Klima
Andrzej Matusiewicz
Waldemar Kraska
Marek Martynowski
Robert Mamątow
Andrzej Pająk

oświadczenie
Wysłano 23 Września 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 81. posiedzenia Senatu RP, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie doradztwa i ekspertyz przygotowywanych dla rządu
Szanowna Pani Premier!

Sprawne funkcjonowanie rządu oraz administracji państwowej i podejmowanie przez nie trudnych, skomplikowanych decyzji wymaga dobrze przygotowanej grupy urzędników, doradców i ekspertów. Podejmowanie trudnych decyzji wymaga niekiedy wsparcia administracji rządowej w postaci raportów, opracowań, ekspertyz czy opinii wykonywanych przez doradców, ekspertów, kancelarie prawne i firmy audytowe.

Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o opinię i odpowiedź na następujące pytania.

1. Ile kancelarii prawnych i firm audytowych wykonywało pracę, przygotowywało opinie lub ekspertyzy albo świadczyło inne usługi dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, MSZ, MON, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Administracji i Cyfryza-cji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Zdrowia?
a. Ile z nich było zarejestrowanych poza granicami RP?
b. Ile z nich było zarejestrowanych na terenie RP?
c. Jakie środki finansowe zostały wydatkowane w związku ze wspomnianymi usługami?
2. Ilu doradców i ekspertów było zatrudnionych, wykonywało pracę, przygotowywało opinie lub ekspertyzy albo świadczyło inne usługi dla kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, MSZ, MON, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Zdrowia?
a. Ilu ekspertów i doradców nie posiadało polskiego obywatelstwa?
b. Jakie środki finansowe zostały wydatkowane w związku ze wspomnianymi usługami?

Z wyrazami szacunku

Maciej Klima
Andrzej Matusiewicz
Waldemar Kraska
Marek Martynowski
Robert Mamątow
Andrzej Pająk

oświadczenie
Wysłano 23 Września 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 81. posiedzenia Senatu RP, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie napaści na obywateli RP na Ukrainie
Szanowna Pani Premier!

Obowiązkiem każdego rządu Rzeczypospolitej Polskiej jest opieka nad obywatelami polskimi zgłaszającymi się do polskich placówek dyplomatycznych i pomoc im. W dniach 19–20 sierpnia 2015 r. w Kijowie oraz innych miastach Ukrainy doszło do napaści na obywateli RP i pobić z użyciem noży i innych przedmiotów. Atakujący Polaków Ukraińcy posiłkowali się wykrzykiwanymi hasłami UPA „rezać Lachow”. „Mieli ze sobą noże i cięli naszych jak upolowaną zwierzynę” – takie relacje przekazywali do Polski pobici polscy dziennikarze.

Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.

1. Ilu obywateli polskich w dniach 19–20 sierpnia 2015 r. zgłosiło się do polskich placówek dyplomatycznych z prośbą o pomoc?
2. Ilu kibiców zostało zatrzymanych przez organa porządkowe Ukrainy?
3. Ilu kibiców wymagało pomocy medycznej?
4. Jakie działania podjęły i jakiej pomocy udzieliły placówki dyplomatyczne obywatelom RP na Ukrainie w dniach 19–23 sierpnia 2015 r.?

Z wyrazami szacunku

Maciej Klima
Marek Martynowski
Robert Mamątow
Andrzej Pająk
Jan Maria Jackowski

oświadczenie
Wysłano 23 Września 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 81. posiedzenia Senatu RP, 4 września 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie wyłaniania kandydatów do rad nadzorczych
Szanowna Pani Premier!

Transparentność, przejrzystość, jawność decyzji podejmowanych przez administrację państwową oraz przedsiębiorstwa państwowe powinna być celem każdego rządu RP.

Rząd koalicji PO–PSL wielokrotnie zapowiadał realizację wyżej wymienionych postulatów.
Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o opinię i odpowiedź na następujące pytania.

1. Dlaczego pan minister skarbu podjął decyzję wyłaniania kandydatów do rad nadzorczych zarządów reprezentujących Skarb Państwa firmie zewnętrznej, a następnie zrezygnował z powołania rekomendowanych kandydatów do rad nadzorczych? Jakie poniesiono koszty w związku z tą decyzją? Na jakich zasadach powołano zewnętrzną firmę wybierającą kandydatów do rad nadzorczych i zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa?

2. Czy podobne działania występowały w MON, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Gospodarki i Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej?

Z wyrazami szacunku

Maciej Klima
Andrzej Matusiewicz
Waldemar Kraska
Marek Martynowski
Robert Mamątow
Andrzej Pająk
Jan Maria Jackowski

oświadczenie
Wysłano 23 Września 2015 przez mklima
Bezpieczeństwo polskiego sektora bankowego
Rozwijający się kryzys w Grecji powoduje, że coraz częściej większość z nas zastanawia się nad bezpieczeństwem naszego rodzimego systemu bankowego. Czy lokując pieniądze w banku, są one tam bezpieczne?

Od kilku miesięcy w sektorze bankowym Unii Europejskiej występują symptomy zagrożenia związane z trudnościami realizacji płatności bieżących w Grecji.

W Europie od kilku lat wprowadza się nowe standardy bezpieczeństwa i nadzoru, jeśli chodzi o instytucje finansowe. Inwestycje zagraniczne w polskim sektorze bankowym przekładają się na kontrolowanie ponad 60,4 % aktywów polskich banków.

Dobre krajowe rozwiązania dotyczące nadzoru, kontroli i interwencji mogą okazać się niewystarczające w obliczu problemów transgranicznych instytucji finansowych na terenie RP.

Trzeba pamiętać, że jeszcze niedawno w kilku miejscach w Europie banki komercyjne stanęły na skraju bankructwa. Doprowadziło to do zamrożenia środków pieniężnych, którym dysponowały te banki. Jak łatwo można zachwiać stabilnością banku pokazał przykład bułgarskiego banku KTB, do problemów którego przyczyniła się Rosja inicjując tzw. „run na banki” gdy tylko rząd w Sofii zatrzymał budowę tamtejszego gazociągu.

Według zapewnień ekspertów polski system finansowy jest stabilny. Oznacza to, że wrażliwość banków działających w Polsce na wystąpienie mało prawdopodobnych i skrajnie niekorzystnych warunków, potwierdza wysoką odporność tego sektora na spowolnienie gospodarcze i zaburzenia rynkowe. Według tych samych ekspertów sytuacja płynności banków jest dobra.

Sukcesem również zakończona powinna być tzw. restrukturyzacja spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych (SKOK). Jednak cała ta sprawa ma drugie dno, otóż należy pamiętać o wszechobecnej prywatyzacji, która do sektora bankowego wdarła się niepostrzeżenie generując ryzyka dotąd niespotykane nad Wisłą. Większość naszych rodzimych banków zostało przejęte przez duże grupy kapitałowe. Nagle transgraniczne problemy grup finansowych stały się również naszymi problemami.

Wysłano 04 Września 2015 przez mklima
Czy Policjanci zmuszeni są opłacać składki na ubezpieczenie typu casco (AC) policyjnych radiowozów z własnej kieszeni?
Stan bezpieczeństwa każdego z nas zależy od sprawnych i profesjonalnych służb. Przy czym na szczególną uwagę zasługuje sytuacja Policji, która na co dzień broni życia, zdrowia i mienia obywateli. Należy również pamiętać, że podejmują działania, by ratować tą największą wartość jaką jest życie, Policjanci często ryzykują własne. Tak przynajmniej głosi teoria, ponieważ rzeczywistość jest bardziej prozaiczna. Policji od zawsze brakowało środków pieniężnych i zmuszona była oszczędzać.

Cięcia w wydatkach widoczne są wszędzie począwszy od sprzętu komputerowego kończąc na dodatkowym ubezpieczeniu typu casco (AC) radiowozów.

Wysłano 27 Sierpnia 2015 przez mklima

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna >>

Content Management Powered by CuteNews

Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej (c)