Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje z Wieliczki:
<Zobacz też:

energia

powiat

miasto

brzesko

senat

sejm

UE

KATYN

alojzy

jeden z nas

Senator Maciej Klima dla Gazety Gdowianin "Czy Pani Premier jeszcze kontroluje służby specjalne?" 10.06.2015 r.
Pytanie postawione w tytule może wydawać się trywialne, ale w kraju rządzonym przez Platformę Obywatelską nic nie jest oczywiste.

Pani Premier powinna nadzorować w pełnym tego słowa znaczeniu służby specjalne gdyż właśnie takie są standardy demokratycznego kraju. W Polsce jednak od kilku lat proces nadzoru nad służbami specjalnymi zaczyna odbiegać znacznie od przyjętych standardów.

Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa wymaga dobrego, sprawnego funkcjonowania służb odpowiedzialnych za rozpoznanie różnego rodzaju zagrożeń mogących szkodzić interesom państwa polskiego, ale także obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej.

Równie ważne jest likwidowanie zagrożeń oraz zapobieganie im. Są to jedne z najważniejszych elementów zarządzania zagrożeniami, które należy nieustannie kontrolować oraz nadzorować w celu wychwytywania słabych strony systemu oraz wprowadzania poprawek.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy obserwowaliśmy wiele niepokojących zdarzeń wskazujących na brak koordynacji w zakresie nadzoru nad służbami specjalnymi. Zastanawiające jest to, czy Pani Premier Ewa Kopacz posiada pełną wiedzę na temat procedur wewnętrznych obowiązujących w służbach specjalnych? Chodzi tu zwłaszcza o przykład kontroli prawidłowości działań operacyjno – rozpoznawczych co do treści i sposobu pozyskania informacji.

Biorąc to pod uwagę zastanawiam się, czy decyzje podejmowane w trakcie posiedzeń Kolegium do spraw Służb Specjalnych, a konkretnie decyzje podejmowane przez przewodniczącego, czyli Panią Premier i kierowane do szefów służb specjalnych i organów administracji państwowej, były monitorowane oraz weryfikowane, oceniane przez Kolegium do spraw Służb Specjalnych.

Kwestia ta jest o tyle istotna, że muszą zostać podjęte konkretne działania legislacyjne przekładające się na proces zwiększenia kontroli nad służbami specjalnym. Tego typu zalecenia są we wnioskach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli z ubiegłego roku.
Pozostaje bez odpowiedzi również pytanie czy zostanie zlikwidowane Kolegium do spraw Służb Specjalnych? Informacje tego typu zaczynają się pojawiać coraz częściej.

Maciej Klima
Senator RP
Wysłano 17 Czerwca 2015 przez mklima
Zapytania Pana Senatora Macieja Klimy skierowane do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pana Pawła Wojtunika podczas 75. posiedzenia Senatu RP, 21 maja 2015 r.
Senator Maciej Klima:

Panie Marszałku! Panie Ministrze!

Trzy pytania. Jeden z internautów przysłał mi link do strony internetowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na której były linki firm zagranicznych, i zadał mi pytanie, czy Centralne Biuro Antykorupcyjne podpisało umowę z tymi firmami na korzystanie, czy ma jakieś korzyści… Chodziło o Twitter, Google i tego typu amerykańskie podmioty związane z możliwością komunikowania się. Zadał mi też pytanie, czy to jest zgodne z polskim prawem. W BIP nie powinno być żadnych firm, nie tylko, bym powiedział, obcych, ale też krajowych…

Odpowiedź udzielona pisemnie przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pana Pawła Wojtunika

cba...jpg
Wysłano 10 Czerwca 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 75. posiedzenia Senatu RP, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora pracy, do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do prezesa zarządu Polskiego Radia SA w sprawie podjęcia działań interwencyjnych w sprawie mobbingu, który może występować w Programie 2 Polskiego Radia
Wysłano 10 Czerwca 2015 przez mklima
Wniosek Senatora Macieja Klimy o zapoznanie się z informacją rządu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie prac nad budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce
Wieliczka, 23.04.2015 r.

Szanowny Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Szanowny Panie Marszałku!

Zgodnie z zapisami art. 34. ust. 3 Regulaminu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zwracam się z uprzejmą prośbą o wystosowanie zaproszenia dla upoważnionego przedstawiciela rządu Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzenie plenarne Senatu RP. Temat wystąpienia:

Informacja o realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) stan prac nad projektem budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce – potencjalne zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego.

Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce to inwestycja o dużym znaczeniu dla naszego kraju. Budzi jednak obawy zarówno w kontekście bezpieczeństwa dla najbliższego otoczenia, zdrowia mieszkańców a także dalszego rozwoju Pomorza jako ważnego regionu turystycznego.
W związku z tym należy przeprowadzić rzetelną debatę informującą społeczeństwo nie tylko o zaletach projektu ale też ryzyku i zagrożeniach.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Marszałka o wystosowanie zaproszenia dla upoważnionego przedstawiciela rządu Rzeczypospolitej Polskiej na jedno z najbliższych posiedzeń Senatu RP 75. lub 76.


Łączę wyrazy szacunku
Maciej Klima
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Wysłano 26 Maja 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie wygłoszone podczas 75. posiedzenia Senatu RP w dniu 21 maja 2015 r. skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Szanowna Pani Premier!

Od kilkudziesięciu lat żołnierze, oficerowie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariusze służb uczestniczą w wielu misjach pokojowych, stabilizacyjnych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, ISAF i innych organizacji na terenie całego świata, gwarantując bezpieczeństwo, życie i zdrowie mieszkańcom rejonów i państw, w których toczy się wojna. Uczestniczący w misjach żołnierze i oficerowie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ryzykują swoim życiem i zdrowiem w walce z terroryzmem i ludobójstwem.

Na misjach zginęło, pełniąc służbę, kilkudziesięciu żołnierzy, oficerów, funkcjonariuszy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasług tysięcy żołnierzy pełniących służbę na misjach nie sposób nie docenić. W ostatnich latach w sposób istotny doposażano oddziały wojskowe na misjach, podjęto również zadanie uhonorowania żołnierzy służących na misjach, wprowadzając Gwiazdę Afganistanu, Iraku, Czadu, Konga.

Lecz czy z taką samą determinacją wprowadzano szkolenia, przygotowywano oddziały oraz pojedynczych żołnierzy, oficerów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do działań w warunkach bojowych? Czy z należytą determinacją wprowadzano w prawie polskim zmiany dające możliwości interpretacji nowych wyzwań prawnych stojących przed żołnierzami na misjach? Dotyczy to na przykład błędów, pomyłek popełnianych w warunkach bojowych.

Zwracam się do pani premier z prośbą o opinię i odpowiedź na następujące pytania.

Czy przygotowano i odpowiednio przeszkolono żołnierzy oraz oficerów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przed misjami w Iraku i Afganistanie, a także innymi, w zakresie uwarunkowań prawnych związanych ze służbą na misjach, w tym również w warunkach wojennych?

Od kiedy żołnierze i oficerowie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odbywający służbę w kraju i na misjach posiadają możliwość obrony z urzędu gwarantowanej przez MON w sytuacjach, gdy padają oskarżenia pod ich adresem związane z niewłaściwym wykonywaniem zadań służbowych?

Czy polskie prawo dotyczące służby oraz użycia broni i przemocy bezpośredniej jest dostosowane do wypełniania zadań na misjach przez żołnierzy, oficerów i funkcjonariuszy? Czy uwzględnia na przykład pojęcie stresu bojowego itp.? Czy – i ewentualnie jakie – wprowadzono zmiany w zakresie wspomnianego prawa w latach 2007–2014?

Czy nowy charakter wojny hybrydowej nie będzie wymagał zmian w obowiązującym prawie w zakresie funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych służb? Jakie jest stanowisko rządu oraz Ministerstwa Obrony Narodowej we wspomnianym zakresie?

Czy żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ponoszą odpowiedzialność, w tym karną, za nieprawidłowe działanie sprzętu wojskowego i amunicji w warunkach bojowych oraz na misjach?

Czy prawo polskie w wystarczający sposób broni honoru polskiego żołnierza w sytuacjach medialnych ataków na poszczególnych żołnierzy oraz instytucje Wojska Polskiego?

Z wyrazami szacunku, senator Maciej Klima
Wysłano 26 Maja 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie wygłoszone podczas 75. posiedzenia Senatu RP, 21 maja 2015 r. skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam dwa oświadczenia, oba kieruję do pani premier.

Szanowna Pani Premier!

Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa wymaga dobrego, sprawnego funkcjonowania służb odpowiedzialnych za rozpoznanie różnego rodzaju zagrożeń mogących szkodzić interesom państwa polskiego, ale również obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, zlikwidowanie ich i zapobieganie im. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy obserwowaliśmy wiele niepokojących zdarzeń wskazujących na braki koordynacji w zakresie nadzoru nad służbami specjalnymi. Zwracam się do pani premier z prośbą o opinie i odpowiedzi na następujące pytania.

Czy pani premier posiada pełną wiedzę na temat procedur wewnętrznych obowiązujących w służbach specjalnych? Dotyczy to na przykład kontroli prawidłowości działań operacyjno-rozpoznawczych co do treści i sposobu pozyskiwania informacji.

Czy decyzje podejmowane w trakcie posiedzeń Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, a konkretnie decyzje podejmowane przez przewodniczącego, czyli panią premier, i kierowane do szefów służb specjalnych i organów administracji państwowej, były monitorowane oraz weryfikowane, oceniane przez Kolegium do Spraw Służb Specjalnych?

Jakie działania legislacyjne i inne zalecające zwiększenie kontroli nad służbami specjalnymi zostały podjęte przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej po kontroli przeprowadzonej przez NIK w ubiegłym roku? Kiedy ewentualnie zostanie zlikwidowane Kolegium do Spraw Służb Specjalnych? Bo takie informacje się pojawiły.

Z wyrazami szacunku, senator Maciej Klima
Wysłano 26 Maja 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 74. posiedzenia Senatu RP, 7 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie braku refundacji leczenia octanem uliprystalu
Oświadczenie złożone przez senatorów Roberta Mamątowa, Waldemara Kraskę i Macieja Klimę na 74. posiedzeniu Senatu w dniu 7 maja 2015 r.

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!

Jakiś czas temu do mojego biura zgłosiły się przedstawicielki stowarzyszenia „Magnolia”, zrzeszającego kobiety z problemami onkologiczno-ginekologicznymi. Panie, które reprezentują pacjentki zmagające się z problemem mięśniaków macicy, zwracają uwagę na problem, który poraził mnie jako męża, ojca oraz dziadka.

Okazuje się, iż problem mięśniaków macicy dotyczy w naszym kraju około pięciu milionów kobiet, którym, pomimo postępu medycyny i farmakologii, ciągle proponuje się inwazyjne metody leczenia, z usunięciem macicy włącznie. Według badań, w Polsce w 2009 r. wykonano z powodu mięśniaków macicy ponad 127 tysięcy histerektomii, około 12,5 tysiąca miomektomii oraz ponad 2,6 tysiąca wycięć macicy drogą pochwową.

Dlaczego ministerstwo nie zdecyduje się na refundację leczenia octanem uliprystalu, który jest rekomendowany do leczenia mięśniaków macicy przez znakomitą większość polskich i zagranicznych gineko-logów?

Po przeanalizowaniu tych informacji nie można oprzeć się myśli, iż państwo umyślnie pozbawia dotknięte chorobą kobiety możliwości leczenia farmakologicznego, co w konsekwencji prowadzi po prostu do utraty możliwości doświadczenia macierzyństwa!

Dlaczego ministerstwo z pewnością posiadając wiedzę na temat istnienia leku, o którym mowa nie poczuwa się do tego, aby każdej kobiecie umożliwić próbę zachowania macicy i tym samym uratować możliwość posiadania potomstwa? Usunięcie tego organu to jednoznaczne pozbawienie kobiety szans na macierzyństwo, a z uwagi na fakt, iż w grupie pacjentek jest bardzo wiele młodych kobiet, sytuacja jest wręcz wstrząsająca!

Warto w tym miejscu również podkreślić, że 29 grudnia ub.r. leczenie octanem uliprystalu otrzymało po-zytywną rekomendację Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, co wprost potwierdza zasadność objęcia leku refundacją.

Pamiętając o opiekuńczej roli państwa oraz o tym, jak istotne jest potomstwo w życiu każdej rodziny, apelujemy o zainteresowanie tym istotnym problemem oraz zwrócenie uwagi na brak refundacji leczenia octanem uliprystalu.

Z poważaniem
Robert Mamątow
Waldemar Kraska
Maciej Klima

oświadczenie
Wysłano 15 Maja 2015 przez mklima
Obiektywne media w Polsce ?
Obiektywizm w wydaniu polskich (publicznych) mediów pozostawia nadal wiele do życzenia. Mówię tu o bardzo niebezpiecznym zjawisku kreowania medialnej rzeczywistości, gdzie promuje się tylko i wyłącznie tego jedynego wodza. Taktyka ta do wczoraj sprawdzała się, polskie społeczeństwo mamione było obietnicami bez pokrycia, straszone nadejściem Prawa i Sprawiedliwości. Próbowano dyskredytować Andrzeja Dudę, który w fenomenalny sposób z tym sobie poradził.

Na naszych oczach dokonuje się przełom, wspaniały wynik Andrzeja Dudy w pierwszej turze wyborów prezydenckich jest najlepszym tego przykładem. Jednak to co przykuwa uwagę każdego z nas to chamstwo medialne, które tuż przed wyborami i teraz wylewa się na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. To dobitnie pokazuje czym są media zdominowane przez Platformę Obywatelską.

Do historii przejdzie niedawny wywiad z Andrzejem Dudą przeprowadzony przez telewizję publiczną. Wywiad ten prowadziła Pani Beata Tadla, która postanowiła obiektywizm zostawić za progiem studia. „Pani Redaktor” robiła w zasadzie wszystko aby wyprowadzić Andrzeja Dudę z równowagi. Buzująca we krwi adrenalina prowadzącej powodowała widoczny brak opanowania z jej strony.

Chyba najbardziej rozczarowujące dla niej i jej mocodawców było to, że kandydat na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości pokazał dużą klasę i po prostu nie pozwolił się sprowokować. Jednak przykład ten obrazuje dobitnie fakt, że obecny establishment uzurpuje sobie prawo do dystrybuowania informacji wygodnych tylko dla niego. Publiczna telewizja staje się powoli propagandową szczekaczką a mniej obiektywnym źródłem informacji. Jednak dziś jestem w pełni usatysfakcjonowany tym, że medialny kontrast kreowany przez TVP między namaszczonym przez nią obecnym prezydentem a Andrzejem Dudą został właściwie oceniony przez wyborców.

Obraz stronniczości mediów w Polsce jeszcze bardzie uwidoczniły dzisiejsze strony tytułowe niektórych czasopism, które wręcz sugerują, że głosy oddane na Andrzeja Dudę są w rzeczywistości „oszustwem wyborczym”, a więc głosem oddanym na Jarosława Kaczyńskiego. Zastanawiam się ile jeszcze sprzedajnej obłudy politycznej drzemie w niektórych dziennikarzach i do czego w związku z tym mogą się posunąć jednocześnie udając, że popierają obiektywizm i demokrację.

Idąc tym tokiem rozumowania, przeważająca część społeczeństwa uczestniczącego w tych wyborach to osoby, które w niewyjaśniony sposób zostały oszukane przez Prawo i Sprawiedliwość. Tylko w rzeczywistości oszukiwała Platforma Obywatelska kreując wirtualny obraz rzeczywistości, przez którą przewijali się różni politycy tej partii, główni bohaterowi afer, zamiatanych pod dywan właśnie przez te media, które dziś tak ochoczo trąbią o rzekomym oszustwie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości.

O obiektywizmie w mediach można na dzień dzisiejszy zapomnieć, dominuje w nich swoista reglamentacja przejawiająca się racjonowaniem wystąpień Andrzeja Dudy, potęgowana nerwowością wywołaną jego dobrymi wynikami wyborczymi. Spreparowanie rzeczywistości jest z pozoru dość łatwym zadaniem a do dziś wydawało się, że jest to jeden z podstawowych elementów kampanii wyborczej.

Jednak w dobie Internetu coraz trudniej manipuluje się opinią publiczną. Zresztą zauważalne jest to, że wytworzony został ogromny dystans między obecnym rządem a społeczeństwem. Ta różnica ma dziś niebagatelny wpływ na wynik wyborczy co daje początek nowej jakości w polityce. Nadchodzą zmiany i to właśnie przeraża obecną władzę.

Zagraniczne media podkreślają, że przyczyną porażki obecnego prezydenta jest utrata kontaktu z wyborcami. Tak piszą zgodnie prawie wszystkie zagraniczne źródła informacyjne, natomiast w Polsce wspominają o tym nieliczni. Jak sięgam pamięcią wstecz, przy każdej możliwej okazji oskarżano PiS o to, że dzieli społeczeństwo, ale dziś nie przeszkadza nikomu dzieli wyborców na wykształconych i niewykształconych, na tych, którzy pochodzą z miast i tych którzy mieszkają na wsi. Szuka się usilnie tematów zastępczych, żeby umniejszyć fakt totalnej porażki wyborczej obecnego prezydenta.
Zauważalne jest jednak to, że społeczeństwo decyduje suwerennie, nie słucha lukrowanych informacji, które z rzeczywistością nie mają wiele wspólnego. Jest już tym przesycone i nie wierzy w doktrynę informacyjną sączącą się od wielu lat, przywołującą na myśl najgorsze powojenne lata.

Maciej Klima
Senator RP
Wysłano 12 Maja 2015 przez mklima
Oświadczenie wygłoszone podczas 74. posiedzenia Senatu RP w dniu 7.05.2015 r. skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Szanowna Pani Premier!

O stanie bezpieczeństwa państwa decydują dobrze kierowane, wyposażone i przygotowane służby i instytucje odpowiedzialne za rozpoznanie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. W obecnej chwili, w dobie zagrożeń wojennych i terrorystycznych w Europie, rola i znaczenie służb wyraźnie wzrastają.

Zwracam się do pani premier z prośbą o informacje i opinię, jakim służbom – Policji, ABW, BOR, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Straży Pożarnej – i na jaki okres zamrożono płace w latach 2009–2014. Czy w latach 2010–2014 dokonano redukcji etatów, zatrudnienia w wymienionych służbach?

Drugie pytanie. Kiedy i na jakich zasadach zostanie wprowadzony progresywny system płac w Policji? Jakie są plany rządu Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakresie?

Trzecie pytanie. Na jakich zasadach zmiany dotyczące przyznawania dodatku służbowego i funkcyjnego będą powiązane z wysługą lat? Jakie zmiany przewiduje rząd Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dodatków stażowych?

Czwarte pytanie. O ile wzrosła średnia pensja w Policji, Straży Granicznej, ABW, Agencji Wywiadu i BOR w latach 2010–2014?

Piąte pytanie. Jaki jest stan samochodów służbowych, oznakowanych, nieoznakowanych i innych – chodzi mi o średni wiek samochodów używanych w latach 2010–2014 – w wymienionych służbach?

Szóste pytanie. Czy funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej kierujący pojazdami służbowymi dokonują za własne pieniądze doubezpieczeń autocasco na wypadek kolizji z własnej winy?

Czy umowy ubezpieczenia autocasco pojazdów oznakowanych, nieoznakowanych i innych, będących na wyposażeniu wymienionych służb, są zawierane z urzędu, a jeśli tak, to z jakimi firmami ubezpieczeniowymi?

I ostatnie pytanie. Czy pracownicy, funkcjonariusze wymienionych służb dokonują za własne pieniądze doubezpieczeń wyposażenia, urządzeń i broni będących na wyposażeniu służb?

Z wyrazami szacunku – senator Maciej Klima.
Wysłano 12 Maja 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie wygłoszone podczas 74. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 maja 2015 r. przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego pana Andrzeja Jakubiaka
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dwa oświadczenia. Pierwsze kieruję do szanownego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, pana Andrzeja Jakubiaka.

Szanowny Panie Przewodniczący!

KNF sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, jak również nad instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienia ochrony interesów uczestników tego rynku.

Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię i odpowiedzi na następujące pytania.

Czy instytucje administracji rządowej, ministerstwa oraz instytucje podległe korzystały w latach 2011–2014 z usług instytucji finansowych, ubezpieczeniowych i innych znajdujących się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego? Jeśli tak, to jakie instytucje rządowe ewentualnie poniosły straty i na jaką sumę? Czy instytucje samorządowe korzystały w latach 2011–2014 z usług instytucji finansowych, ubezpieczeniowych i innych znajdujących się na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego? Jeżeli tak, to jakie są to instytucje i czy poniosły straty, ewentualnie na jaką sumę?

Czy KNF podejmuje lub podejmował inne działania ochraniające interesy uczestników rynków finansowo-ubezpieczeniowych poza wprowadzeniem ostrzeżeń w postaci listy ostrzeżeń publicznych KNF?

Z wyrazami szacunku – senator Maciej Klima.
Wysłano 12 Maja 2015 przez mklima

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna >>

Content Management Powered by CuteNews

Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej (c)