Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje z Wieliczki:
<Zobacz też:

energia

powiat

miasto

brzesko

senat

sejm

UE

KATYN

alojzy

jeden z nas

Poprawki zgłaszane do budżetu państwa podczas VIII kadencji Senatu RP. Podsumowanie VIII kadencji Senatu RP
Nowelizacja budżetu państwa na 2013 rok
Poprawki dotyczące finansowania partii z budżetu państwa zgłoszone
19 września 2013 r. podczas 39. posiedzenia Senatu RP.Sprzeciwiając się zmniejszeniu wydatków na obronę narodową o 3 mld zł zaproponowałem trzy poprawki dotyczące ograniczenia subwencji w IV kwartale na finansowanie partii politycznych. Pierwsza poprawka dotyczyła całkowitego zawieszenia IV raty subwencji pozostałe dwie dotyczyły ograniczenia IV raty subwencji o 50 i 30 procent.


Poprawki do ustawy budżetowej na 2014 r.


1. Zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie wyrobisk kopalni soli „Bochnia” i „Wieliczka”

2. Zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na bary mleczne

Senat RP 10 stycznia podczas głosowania nad poprawkami do ustawy zdecydował m.in. o przekazaniu dodatkowych środków finansowych dla Kopalni Soli „Wieliczka” i Kopalni Soli „Bochnia”.

Wielicka kopalnia soli otrzyma dodatkowe 10 mln zł, natomiast kopalnia soli w Bochni dodatkowe 7 mln zł. Udało się uzyskań konsensus i 60 procent Senatorów zagłosowało za zwiększeniem dotacji dla kopalń soli w Wieliczce i Bochni.


Poprawki do budżetu państwa na 2015 rok

Podczas debaty nad ustawą budżetową na 2015 rok zgłosiłem poprawki zwiększające środki finansowe na:

1. Budowę Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

2. Zwiększenie dotacji i subwencji z przeznaczeniem na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

3. Utworzenie rezerwy celowej na zadanie „Środki na realizację zadań
w zakresie kultury, w tym Ośrodka Dokumentacji i Muzeum w Centrum Jana Pawła II -,,Nie lękajcie się !” w Krakowie (wydatki majątkowe).

4. Zabezpieczenie wyrobisk kopalń soli „Wieliczka” i „Bochnia”.

5. Małopolski Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej na zabezpieczenie przeciwpowodziowe wałów Wisły w Krakowie, powiecie bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim, krakowskim, oświęcimskim, proszowickim, tarnowskim i wielickim.

6. Zwiększenie dotacji i subwencji na bary mleczne.

7. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne.


Inne poprawki
Poprawki zgłoszone przez Senatora Macieja Klimę do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw
Podczas posiedzenia senackiej Komisji Ustawodawczej w dniu 9 kwietnia 2014 r. Senator Maciej Klima zgłosił 4 poprawki do projektu ustawy.

Poprawka I
W art. 1 pkt 1 projektu:
„art. 2 i art. 3 otrzymują brzmienie:
„Art. 2 ust. 1. Zadaniem Krajowej Szkoły jest:
1)szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów i asesorów prokuratury w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych;
2)szkolenie i doskonalenie zawodowe referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądów i prokuratury w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych;
3)prowadzenie aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, których celem jest uzyskanie przez aplikantów niezbędnej widzianej i praktycznego przygotowania do zajmowania stanowiska sędziego, asesora prokuratury i prokuratora.
2. Krajowa Szkoła prowadzi także analizy i badania służące ustalaniu kompetencji i kwalifikacji przypisywanych do stanowisk pracy w sądach i prokuraturze celem ich wykorzystania w działalności szkoleniowej.”

II Poprawka
W art. 1 pkt 3 b projektu otrzymuje brzmienie:
„Art. 12 ust. 5. Zastępców Dyrektora Krajowej Szkoły, w liczbie nie większej niż czterech, powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości. Powołanie następuje na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły.”

III Poprawka
W art. 1 projektu uchylić pkt 4 (polegający na uchyleniu art. 13 ustawy o KSSiP).

IV Poprawka
W art.1 pkt 3c projektu otrzymuje nowe brzmienie dotyczące art. 12 ust. 8 ustawy o Krajowej Szkole:
„Do zastępców Dyrektora Krajowej Szkoły odpowiednio stosuje się przepisy ust. 4 i art. 14
Wysłane 15 Grudnia 2015 przez mklima
Content Management Powered by CuteNews

Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej (c)