Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje z Wieliczki:
<Zobacz też:

energia

powiat

miasto

brzesko

senat

sejm

UE

KATYN

alojzy

jeden z nas

25. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej
8 maja br. odbędzie się posiedzenie senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej

Porządek obrad:

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej.
2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków”).
3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej.
5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych.
6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w związku ze stosowaniem płatności bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013.
7. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do systemu płatności jednolitych i wsparcia dla plantatorów winorośli.
8. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające długoterminowy plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim i połowów tych zasobów.
9. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad rozliczania i planów działania dotyczących emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem (LULUCF).
10. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamrożenia i konfiskaty dochodów pochodzących z działalności przestępczej w Unii Europejskiej.
11. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich.

Wysłano 30 Kwietnia 2012 przez M.K.
13. i 14. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej
8 maja br. odbędą się dwa posiedzenia senackiej Komisji Obrony Narodowej

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin Generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego i ustanowienia września 2012 roku miesiącem Jego pamięci.
Wysłano 30 Kwietnia 2012 przez M.K.
Podziękowanie dla uczestników marszu w obronie telewizji Trwam

Szanowni Państwo!
W imieniu własnym oraz w imieniu organizatorów marszu z dnia 21 kwietnia 2012 roku chciałbym bardzo serdecznie podziękować Państwu za udział w tym społecznym akcie okazania oporu przeciwko dyskryminacji katolików w Polsce. Tak licznie zgromadzeni pokazali Państwo rządzącym, iż jesteśmy ogromną siłą, z którą każdy rząd musi się liczyć.
Manifestacja przebiegała pod hasłami obrony wolności mediów oraz
w obronie TV TRWAM. Nadal istnieje nadzieja, iż największa katolicka telewizja dostanie należne jej miejsce na cyfrowym multipleksie. Manifestacja, w której wzięli Państwo udział, była jedną z największych manifestacji społecznych w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu.
Łącząc wyrazy szacunku dziękuję jeszcze raz Państwu za wzorową postawę obywatelską i zainteresowanie okazane w sprawie losu Polski oraz wolności mediów katolickich.
Jednocześnie zapraszam Państwa do dalszej współpracy oraz odwiedzania moich biur w Wieliczce ul. Limanowskiego 1A/14 (tel. 12 357 77 41) oraz w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 25, I piętro (tel. 694 402 783). W biurach można uzyskać bezpłatną pomoc prawną.

Z poważaniem

Maciej Klima
Senator RP
Solidarna Polska
Wysłano 27 Kwietnia 2012 przez M.K.
"Przywracamy lekcje historii" społeczna akcja zbierania podpisów
Przywracamy lekcje historii do szkół!

W dniu 2 maja 2012 roku Solidarna Polska rozpoczyna wielką społeczną akcję zbierania podpisów pod Obywatelskim Projektem Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Celem nowej ustawy ma być przywrócenie lekcji historii do polskich szkół.
Akcja zbierania podpisów rozpocznie się o godz. 12:00.
Miejsca w naszym okręgu gdzie można złożyć podpis to:
- Wieliczka, Plac przed Szybem Regis i Rynek Główny;
- Bochnia, Rynek Główny;
- Niepołomice, Rynek Główny.

Wszystkich zatroskanych o los polskiej edukacji oraz dbających o naszą historię serdecznie prosimy o podpisanie się pod naszym projektem.
Istnieje również możliwość podpisania listy w późniejszym terminie w biurach Solidarnej Polski:
- Biuro Senatora Macieja Klimy, Wieliczka, ul. Limanowskiego 1A/14;
- Biuro Posła Jana Ziobro, Niepołomice, Rynek 13A;
- Biuro Senatorsko – Poselskie, Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 25.

Więcej informacji oraz materiały do pobrania na stronie.
Przywracamy historie
Wysłano 27 Kwietnia 2012 przez M.K.
24. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej
25 kwietnia br. odbędzie się posiedzenie senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej. Porządek posiedzenia:

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny kodeks celny.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywy 1999/4/WE, 2000/36/WE, 2001/111/WE, 2001/113/WE oraz 2001/114/WE w odniesieniu do uprawnień, jakie mają zostać przekazane Komisji.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie recyklingu statków.
Wysłano 24 Kwietnia 2012 przez M.K.
10. posiedzenie Senatu RP
25 i 26 kwietnia br. odbędzie się 10 posiedzenie Senatu RP
Porządek posiedzenia przewiduje prace nad:

1. Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

2. Ustawą o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

3. Ustawą o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

4. Ustawą o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.


5. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw.

6. Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę utworzenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”.

7. Zostanie przedstawiona informacja Prezesa Rady Ministrów na temat zmian w programach nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych.
Wysłano 20 Kwietnia 2012 przez M.K.
11. i 12. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej
24 kwietnia br. odbędą się dwa posiedzenia Komisji Obrony Narodowej, harmonogram posiedzeń przewiduje wysłuchanie:

Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej na temat funkcjonowania ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacji Ministerstwa Obrony Narodowej na temat funkcjonowania systemu skargowo-wnioskowego w resorcie obrony narodowej

Podczas drugiego posiedzenia członkowie komisji będą pracować nad przygotowaniem projektu uchwały Senatu upamiętniającej postać i dokonania Generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego.
Wysłano 20 Kwietnia 2012 przez M.K.
Uchwała Zarządu Solidarnej Polski z 14 kwietnia 2012r.
Solidarna Polska jest przekonana, że w nadchodzących wyborach prezydenckich polska prawica powinna wyłonić jednego kandydata, który będzie zdolny wygrać z Bronisławem Komorowskim.

Oczywistym kandydatem Solidarnej Polski jest Zbigniew Ziobro. Ponieważ jednak Jarosław Kaczyński zmienił zdanie i wbrew swoim wcześniejszym zapewnieniom ogłosił, że ponownie będzie kandydował, Solidarna Polska apeluje o to, by polska prawica wypracowała metodę demokratycznej współpracy różnych środowisk dla dobra wspólnego, zamiast ciągłych oskarżeń i konfliktów.

Solidarna Polska uważa, że najlepszą sprawdzoną metodą na wyłonienie jednego kandydata prawicy w wyborach prezydenckich będzie przeprowadzenie powszechnych prawyborów, wzorem takich państw jak USA czy Francja. Niech każdy wyborca, który podziela prawicowe i centroprawicowe poglądy ma szanse na dokonanie własnej oceny i wyboru. Prawybory mobilizują wyborców. Stanowią uczciwą formę konkurencji. Przyciągają uwagę mediów i w efekcie zwiększają szanse tak wyłonionego kandydata szerokiego obozu prawicy na zwycięstwo w powszechnych wyborach prezydenckich.

Solidarna Polska apeluje do Jarosława Kaczyńskiego o to, by wziął udział w prawyborach, poddając się w ten sposób pod osąd wyborców, a jednocześnie nie zaprzepaszczając szansy na zwycięstwo szerokiego obozu prawicy w wyborach prezydenckich.

Źródło:www.kp-solidarnapolska.pl
Wysłano 20 Kwietnia 2012 przez M.K.
23. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej
18 kwietnia br. odbędzie się posiedzenie senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej, porządek posiedzenia przewiduje:
1. Przedstawienie informacji Stałego Przedstawiciela Kancelarii Senatu przy Unii Europejskiej na temat realizacji powierzonych zadań,
2. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CDPW) oraz zmieniającego dyrektywę 98/26/WE – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie.
Wysłano 18 Kwietnia 2012 przez M.K.
Marsz w obronie wolnych mediów
21 kwietnia br. (sobota) o godzinie 13.00 w Warszawie na Placu Trzech Krzyży odbędzie się ogólnopolski marsz w obronie wolnych mediów, Telewizji Trwam oraz wartości chrześcijańskich.

godzina 13.00 - Msza św. w Kościele św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży następnie przemarsz pod kancelarię premiera i Belweder.
Wysłano 17 Kwietnia 2012 przez M.K.

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Następna >>

Content Management Powered by CuteNews

Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej (c)