Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje z Wieliczki:
<Zobacz też:

energia

powiat

miasto

brzesko

senat

sejm

UE

KATYN

alojzy

jeden z nas

Oświadczenie senatorskie wygłoszone podczas 73. posiedzenia Senatu RP w dniu 16.04.2015 r.
Szanowna Pani
Prezes Rady Ministrów
Ewa Kopacz

Szanowna Pani Premier, szukanie oszczędności w budżecie jest celem każdego rządu RP a roztropne wydawanie środków publicznych cnotą. Jednym z istotnych elementów wydatkowych każdej instytucji, ministerstwa są wydatki związane z ubezpieczeniem majątkowym i osobowym instytucji i osób.

Zwracam się do Pani Premier z prośbą o odpowiedź i opinię na następujące pytania:
1. Jakie były zaplanowane oraz ile wydano środków pieniężnych na ubezpieczenie/ materiałowe, osobowe /w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwach Infrastruktury i Rozwoju, Sprawiedliwości, Sportu i Turystyki, Pracy i Polityki Społecznej, Skarbu Państwa, Gospodarki, Edukacji Narodowej, Obrony Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Zagranicznych, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Administracji i Cyfryzacji, Spraw Wewnętrznych w latach 2013 – 2014?

2. Jaka część majątku w / mln zł / będąca w zarządzaniu w poszczególnych ministerstwach była poddana ubezpieczeniu majątkowemu i osobowemu / w latach 2013-2014 na jaką sumę a jaka część majątku w zarządzaniu danego ministerstwa nie była poddana ubezpieczeniom?
3. Według jakich zasad ubezpieczano środki trwałe w ministerstwach?

4. Jakie szkody wystąpiły w latach 2013-2014 w / mln zł / w majątku poszczególnych ministerstw na jaką sumę w / mln zł /?

5. Jakiej wysokości odszkodowania pieniężne w związku ze szkodami odzyskano w poszczególnych ministerstwach w / mln zł ? – Jeżeli wyliczono koszt odbudowy uszkodzonego mienia według np. wartości netto to proszę również o udzielenie informacji na temat stopnia amortyzacji szkód oraz kwot pieniężnych - uzupełniających, które ewentualnie dołożono do kwoty uzyskanej z odszkodowania w celu zakupu nowego mienia w miejsce uszkodzonego lub zniszczonego w poszczególnych ministerstwach?

6. Czy udało się uzyskać oszczędności w latach 2013-2014 / związane z ubezpieczeniami / w poszczególnych resortach? W związku z tym, których firm ubezpieczeniowych analizowano oferty?

7. Czy rząd RP przeprowadził analizy, ekspertyzy mające na celu zmniejszenie kosztów ubezpieczenia w skali poszczególnych ministerstw ew. nawet majątku będącego pod zarządem rządu RP ?


Z wyrazami szacunku:

Senator RP Maciej Klima


oświadczenie


Odpowiedź Ministerstwa Finansów z dnia 21.05.2015 r.

mf.jpgmf1.jpgmf2.jpg
Wysłano 17 Kwietnia 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie wygłoszone podczas 73. posiedzenia Senatu RP w dniu 16.04.2015 r. w sprawie wypadków dzieci w szkołach
Szanowna Pani Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz

Szanowna Pani Premier

W roku szkolnym 2013/2014 w wyniku wypadków w szkołach śmierć poniosło 44 uczniów, ogółem w polskich szkołach doszło do 71,6 tys. wypadków z czego najwięcej bo ponad 31 tys. w szkołach podstawowych tak wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ponad trzykrotnie wzrosła liczba śmiertelnych wypadków (w poprzednim roku w wyniku wypadków w szkołach zmarło 12 uczniów), zanotowano także więcej o 513 wypadków w szkołach podstawowych i gimnazjach w porównaniu do roku szkolnego 2012/2013.
Jako najczęstszą przyczynę wypadków w szkołach podaje się nieuwagę uczniów a najczęściej do wypadków dochodzi na lekcjach wychowania fizycznego.

Zwracam się z prośbą do Pani Premier o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Ile środków wydatkowano z programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” we wszystkich edycjach programu na poprawę bezpieczeństwa dzieci w szkołach, jakie to były działania i w jaki sposób monitorowano ich wdrażanie?

2. Jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo Edukacji Narodowej aby zmniejszyć wypadkowość w polskich szkołach?

3. Jakie środki finansowe zamierza przeznaczyć resort edukacji na wdrożenie skutecznych programów zmniejszających liczbę wypadków wśród uczniów?

4. Jak resort odniósł się do wyników kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcje Pracy w szkołach?


Łączę wyrazy szacunkuMaciej Klima
Senator RP


oświadczenie
Wysłano 17 Kwietnia 2015 przez mklima
Oświadczenie Senatora Macieja Klimy odczytane podczas 72. posiedzenia Senatu RP, 19 marca 2015 r.
Szanowna Pani
Prezes Rady Ministrów
Ewa Kopacz

Szanowna Pani Premier.

Od 2008 roku obserwujemy nasilenie ze strony polityków, wojskowych oraz przedstawicieli rządu Federacji Rosyjskiej gróźb pod adresem Polski, padają również groźby o użycia broni jądrowej przeciwko Polsce. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku w Polsce rozwijano badania w zakresie fizyki jądrowej dzięki budowie między innymi reaktorów jądrowych badawczych EWA, ANNA, MARIA. Wykorzystujących paliwo jądrowe /EK-10,WWR-SM, WWR-M2,MR-5,MR-6 /
Wraz z badaniami związanymi z fizyką jądrową pojawił się problem ze zużytym /wypalonym/ paliwem jądrowym wzbogaconym U-235.

Z wypowiedzi przedstawicieli Federacji Rosyjskiej ilość przekazanego wypalonego / zużytego paliwa jądrowego wzbogaconego U-235 z Polski do Federacji Rosyjskiej w latach 2008-2014 /materiału strategicznego / jest wystarczającego do produkcji od kilkunastu do kilkudziesięciu ładunków jądrowych.

Zwracam się do Pani Premier z prośbą o opinię i odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy właściwe i rozsądne jest przekazywanie wypalonego paliwa jądrowego / wzbogaconego U-235 / materiału strategicznego mogącego służyć do produkcji ładunków jądrowych, w sytuacji napięcia międzynarodowego oraz gróźb po adresem Polski ze strony Federacji Rosyjskiej?
2. Jaką ilość zużytego paliwa jądrowego / HEU, /przekazano, na jakich warunkach do Federacji Rosyjskiej w latach?2008-2014. i czy planuje się przekazanie następnych partii zużytego paliwa jądrowego w latach następnych.
3. Wypalone paliwo jądrowe / zawierające wzbogacony U-235 / ma być składowany na terenie Federacji Rosyjskiej, czy Rzeczpospolita Polska posiada gwarancje że przekazany z Polski wzbogacony U-235 nie zostanie przerobiony w Federacji Rosyjskiej na ładunki jądrowe.
4.Czy paliwo jądrowe w polskich reaktorach badawczych jest własnością polską czy innych krajów np. Federacji Rosyjskiej jakie decyzje polityczne spowodowały że zdecydowano się na przewiezienie / wypalonego paliwa jądrowego / do Federacji Rosyjskiej, czy rozpatrywano inne alternatywne rozwiązania tego problemu, czy pojawiały się wówczas naciski / ew. kogo / na rząd Rzeczypospolitej Polskiej by przyjąć realizowane rozwiązanie.
5.Kto ponosi i jakie są koszty transportu, przechowywania wypalonego paliwa jądrowego na terenie Federacji Rosyjskiej.
6. Czy Rzeczpospolita Polska jako członek UE, NATO może zabezpieczyć w sposób właściwy i bezpieczny np. przed atakami terrorystycznymi instalacje jądrowe oraz / zużyte paliwo jądrowe HEU wzbogacony uran / na terenie RP.
7. Czy przekazanie zużytego paliwa jądrowego było bezpłatne, jakie koszty będzie ponosiła Rzeczposolita Polska w następnych latach za przekazane / wypalone paliwo jądrowe / względem Federacji Rosyjskiej.
8. Czy rozważano przekazanie zużytego paliwa jądrowego do innych państw np. Francji.
9. Czy Organizacja Rozwoju Europejskiego Składowania (ERDO) rozważa budowę składowiska odpadów radioaktywnych na terenie RP.
10. Czy zapadła decyzja budowy składowisk substancji radioaktywnych na terenie RP
11. Jak funkcjonuje system monitoringu substancji radioaktywnych na granicach RP / czy dotyczy on również granic z państwami UE /.
12. Ile razy w latach 2010-2014 stwierdzono próby naruszania , przemytu do Polski substancji radioaktywnych / z jakich kierunków / ile razy przewożono tranzytem przez obszar RP substancje radioaktywne .
13. Ile i jaką ilość substancji radioaktywnej przywieziono / skąd, za jaka sumę / do Rzeczypospolitej Polski a jaką ilość wywieziono i gdzie w latach 2010-2014.

Z wyrazami szacunku

Senator RP
Maciej Klima

Senator RP
Grzegorz Wojciechowski
Wysłano 20 Marca 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 71. posiedzenia Senatu RP oświadczenie skierowane do Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Szanowna Pani

Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz


Szanowna Pani Premier

Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) jest największym wyzwaniem dla Europy XXI wieku, jest projektem przynoszącym zyski i rozwój obu podmiotom porozumienia, dającym nowe miejsca pracy.

Wymiana handlowa, wymiana usług oraz przepływy kapitałów są szansą dla krajów członkowskich UE oraz dla największej gospodarki świata USA. Istnieją też w tym projekcie elementy mogące wpłynąć niekorzystnie na gospodarkę RP. W imieniu UE negocjacje prowadzone są przez KE.

Zwracam się do Pani Premier z prośbą o odpowiedź i opinię na następujące pytania:

1. Czy rząd Rzeczypospolitej Polski informowany jest i w jakiej formie o postępach związanych z negocjacjami i jaki ma wpływ na porozumienie dotyczące Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)?

2. Czy ewentualne zawarcie porozumienia, umowy międzynarodowej (TTIP) przez UE będzie wymagało przyjęcia i akceptacji przez parlamenty krajowe?

3. Jakie jest stanowisko rządu Rzeczypospolitej Polski w zakresie negocjowanego porozumienia (TTIP) w stosunku do wymiany handlowej produktami zawierającymi GMO, wpływu na przemysł chemiczny oraz mechanizmu rozstrzygania sporów między inwersorami a państwem (ISDS)?

4. Czy umowa Partnerstwa Trans - Pacyficznego (TTIP) wpłynęła, wpływa na uwarunkowania związane z ewentualnym porozumieniem (TTIP)?

5. Jakie będą zyski i ewentualne straty dla polskiej gospodarki związane z planowanym wprowadzeniem umowy TTIA?


Z wyrazami szacunku

Senator RP Maciej Klima
Wysłano 06 Marca 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 71. posiedzenia Senatu RP, 5 marca 2015 r. oświadczenie skierowane do Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
Szanowna Pani
Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz

Szanowna Pani Premier

Od kilku lat obserwujemy agresywną niekiedy wrogą politykę Federacji Rosyjskiej w stosunku do wielu sąsiadów w tym również Polski. Wprowadza się utrudnienia w wymianie handlowej oraz wiele barier administracyjnych ograniczających np. usługi transportowe na obszarze Federacji Rosyjskiej.

Wiele instytucji rządowych i pozarządowych Rzeczypospolitej Polski podpisało w okresie 2008-2014 z odpowiednikami w Federacji Rosyjskiej umowy określającymi współpracę oraz zakres wymiany (informacji, współpracy, wymiany poglądów, spotkań i innych)
np. BBN podpisało z Aparatem RB Federacji Rosyjskiej w trakcie pobytu pana ministra Stanisława Kozieja w dniach 27 -28 02 2013 umowę o współpracy obu instytucji.

Zwracam się do Pani Premier z prośbą o opinię i odpowiedź na następujące pytania:

1. Uprzejmie proszę o ocenę i opinię w sprawie działalności Komitetu Strategii Współpracy Polsko Rosyjskiej z uwzględnieniem podpisanego w grudniu 2013 tzw. Programu 2020 w relacjach Polsko-Rosyjskich.

2. Jak ocenia rząd Rzeczypospolitej Polski działania Polsko Rosyjskiej Komisji ds. współpracy międzyregionalnej w okresie 2010-2014 a zwłaszcza w zakresie:
a. współpracy w zakresie walki z przestępczością.
b. współpracy regionów
c. współpracy w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego?

3. Czy w okresie 2008-2014 zawarto (ew. rozwiązano lub wygasły) umowy o współpracy której stronami są następujące instytucje MON, MSW, ABW, Policja Państwowa, Straż Graniczna i inne z odpowiednikami Federacji Rosyjskiej?

4. Jaka jest ewentualnie ocena współpracy wyżej wymienionych instytucji przez rząd Rzeczypospolitej Polski ?

5. Czy w okresie 2008-2014 urzędnicy administracji rządowej, parlamentarzyści (ewentualnie ilu) otrzymało w wymienionym okresie odznaczenia, nagrody, wyróżnienia od instytucji rządowych, pozarządowych oraz od parlamentu Federacji Rosyjskiej?

6. Czy w okresie 2008-2014 rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub instytucje podległe rządowi odznaczyły, wyróżniły lub przekazały nagrody obywatelom Federacji Rosyjskiej?(ewentualnie ilu obywateli FR je otrzymało)Z wyrazami szacunku

Senator RP Maciej Klima


oświadczenie

Polska wobec wrogiej polityki Federacji Rosyjskiej


Ostatnie lata przynoszą niezbite dowody na to, że zagrożenia stwarzane przez Rosję mocno się potęgują. Trzeba również wyraźnie zaznaczyć, że Rosja obecnie zmieniła swoje postępowanie. Plan zmierzający do odbudowy międzynarodowej struktury,
w której tylko Rosja będzie odgrywała dominującą rolę realizowany jest na naszych oczach. Wydarzenia, które mają miejsce na Ukrainie pozwalają sądzić, że Polska jest traktowana przez Rosję jako jeden z głównych wrogów.

Od kilku lat obserwujemy agresywną a niekiedy wrogą politykę Federacji Rosyjskiej w stosunku do wielu sąsiadów w tym również do Polski. Wprowadza się utrudnienia w wymianie handlowej oraz wiele barier administracyjnych ograniczających np. usługi transportowe na obszarze Federacji Rosyjskiej.

Należy pamiętać, że wiele instytucji rządowych i pozarządowych Rzeczpospolitej Polskiej podpisało w okresie 2008 – 2014 z odpowiednikami Federacji Rosyjskiej umowy określające współpracę oraz zakres wymiany (informacji, współpracy, wymiany poglądów, spotkań i innych) np. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podpisało z Aparatem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w trakcie pobytu pana ministra Stanisława Kozieja w dniach 27 – 28 lutego 2013 roku umowę o współpracy obu instytucji.

Na gruncie wspomnianych wyżej umów powstają wątpliwości i pytania w kwestii:
1) oceny i opinii w sprawie działalności Komitetu Strategii Współpracy Polsko Rosyjskiej z uwzględnieniem podpisanego w grudniu 2013 roku tzw. Programu 2020 w relacjach Polsko – Rosyjskich;
2) w zakresie: walki z przestępczością, współpracy regionów, współpracy w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego w kontekście działań Polsko Rosyjskiej Komisji ds. współpracy międzyregionalnej w okresie 2010 – 2014;
3) zawartych umów w okresie 2008 – 2014 o współpracy, której stronami są instytucje takie jak: MON, MSW, ABW, Policja Państwowa, Straż Graniczna i inne odpowiedniki Federacji Rosyjskiej;
4) nagród dla urzędników administracji rządowej, parlamentarzystów, którzy otrzymali w okresie 2008 – 2014 nagrody, wyróżnienia od instytucji rządowych, pozarządowych oraz od parlamentu Federacji Rosyjskiej;
5) czy w okresie 2008 – 2014 rząd Rzeczpospolitej Polskiej lub instytucje podległe rządowi odznaczyły, wyróżniły lub przekazały nagrody obywatelom Federacji Rosyjskiej ?

Istotnym dopełnieniem wyżej wymienionych problemów jest określenie, jak obecnie ocenia współpracę rząd Rzeczpospolitej Polskiej takich instytucji jak MON, MSW, ABW, Policji, Straży Granicznej z ich odpowiednikami Federacji Rosyjskiej?


Senator RP
Maciej Klima
Wysłano 06 Marca 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 71. posiedzenia Senatu RP, 5 marca 2015 r. skierowane do Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Sekretarz Stanu, Minister w Kancelarii Prezydenta RP
prof. dr hab. Stanisław Koziej


Szanowny Panie Ministrze

Od kilkunastu miesięcy jesteśmy świadkami i obserwatorami działań wojennych na terenie Ukrainy, w którym aktywny udział i wsparcie separatystom udziela Federacja Rosyjska. Od kilkunastu miesięcy mimo wzmożonej aktywności dyplomatycznej UE, Rzeczypospolitej Polski oraz wielu innych krajów nie udało rozwiązać konfliktu na Ukrainie.

Stosunki dyplomatyczne wielu krajów w tym Rzeczypospolitej Polski z Federacją Rosyjską uległy ochłodzeniu. W trakcie pobytu w Moskwie w dniach 27-28 lutego 2013 szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja na zaproszenie sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołaja Patruszewa doszło do potwierdzenia woli kontynuowania dialogu oceny dotychczasowej współpracy oraz podpisania porozumienia Plan współpracy między BBN a Aparatem RB Federacji Rosyjskiej na lata 2013-2014.

Określono również harmonogram dwustronnych spotkań oraz konsultacji.
Zwracam się do Pana Ministra z prośba o opinię i odpowiedź na następujące pytania:

1. Ile spotkań na szczeblu szefów instytucji oraz tzw spotkań eksperckich odbyło się w okresie 2013-2014?

2. Proszę o ocenę i opinię co do realizacji współpracy i odniesionych korzyści przez RP w związku z podpisaną umową w dniach 27-28 02 2013 r. między BBN z Aparatem RB Federacji Rosyjskiej w okresie 2013-2014?

3. Czy w planie wyżej wymienionych spotkań poruszano kwestie dotyczące narodowego strategicznego przeglądu bezpieczeństwa w Polsce i Rosji w tym metodyki prowadzenia strategicznych przeglądów bezpieczeństwa ,analizy i porównania koncepcji strategicznych obu krajów , czy poruszano kwestie związane z cyberbezpieczeństwem oraz transparentnością ćwiczeń i manewrów wojskowych?

4. Jaki jest w chwili obecnej jest stosunek Pana Ministra do zaprezentowanych przez ekspertów BBN ekspertyzy-publikowanej w materiałach BBN - Budowa zintegrowanego bezpieczeństwa narodowego Polski. Cytuję zaprezentowany pogląd
"rola NATO powinna być drugorzędna ze względu na nawarstwioną latami w świadomości Rosjan opinię o nim jako wrogim bloku wojskowym zagrażającym ZSRR a potem Rosji.
Polska w tym scenariuszu musi zdecydować się na pojednanie z Rosjanami i traktowanie ich państwa nie jako tradycyjnego przeciwnika, lecz istotnego gwaranta bezpieczeństwa europejskiego, w tym naszego bezpieczeństwa"

5. Czy Pan Minister BBN planuje kontynuowanie współpracy z Aparatem RB Federacji Rosyjskiej w następnych latach na podobnych zasadach jak dotychczas, czy planowane jest podpisanie podobnych porozumień między BBN a Aparatem RB Federacji Rosyjskiej?


Z wyrazami szacunku

Senator RP Maciej Klima


oświadczenieWspółpraca i korzyści Ministra Kozieja

 
Na Ukrainie trwa regularna wojna. Nikt nie ma wątpliwości kto jest w tym konflikcie agresorem. W tle tego konfliktu rozgrywa się dramat niezliczonej ilości bezbronnych cywilów. Unia Europejska oraz Polska kanałami dyplomatycznymi próbują bronić suwerenności naszego wschodniego sąsiada.

Jednak czy jest to możliwe przy niejasnych działaniach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja i czy takie działania mogą wpisywać się w szerszą strategię Unii Europejskiej?

Od kilkunastu miesięcy jesteśmy świadkami i obserwatorami działań wojennych na terenie Ukrainy, w których aktywny udział i wsparcie separatystom udziela Federacja Rosyjska. W tym czasie mimo wzmożonej aktywności dyplomatycznej Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polski oraz wielu innych krajów nie udało się rozwiązać konfliktu na Ukrainie.

Stosunki dyplomatyczne wielu krajów w tym Rzeczpospolitej Polski z Federacją Rosyjską uległy ochłodzeniu. W trakcie pobytu w Moskwie w dniach 27 – 28 lutego 2013 roku szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja na zaproszenie sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołaja Patruszewa, doszło do potwierdzenia woli kontynuowania dialogu oceny dotychczasowej współpracy oraz podpisania porozumienia pod nazwą „Plan współpracy między Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a Aparatem RB Federacji Rosyjskiej na lata 2013 – 2014”. Określony został również harmonogram dwustronnych spotkań oraz konsultacji.   

Uważnemu obserwatorowi tych wydarzeń z miejsca nasuwa się na myśl pytanie o ilość spotkań na szczeblu szefów instytucji oraz tzw. spotkań eksperckich, które odbyły się w okresie 2013 – 2014. Pozwoliłoby to zdyskontować ocenę realizacji współpracy i odniesionych korzyści przez Rzeczpospolitą Polską w świetle ustaleń zawartych we wspomnianej wcześniej umowie. 

Z punktu widzenia interesów naszego kraju dość istotnej jest również to czy dzięki wspomnianym spotkaniom udało się uregulować kwestie dotyczące narodowego strategicznego przeglądu bezpieczeństwa w Polsce i Rosji w tym metodyki prowadzenia strategicznych przeglądów bezpieczeństwa, analizy i porównania koncepcji strategicznych obu krajów. Czy udało się poruszyć tematy związane z cyberbezpieczeństwem oraz transparentnością ćwiczeń i manewrów wojskowych.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, czy Pan Minister planuje kontynuowanie współpracy z Aparatem RB Federacji Rosyjskiej w następnych latach na zbliżonych zasadach jak dotychczas.

Czy w kontekście wojny na Ukrainie i jasnego w tej kwestii stanowiska Unii Europejskiej  oraz NATO planowane jest podpisanie podobnych porozumień między Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a Aparatem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej?

Pan Minister będzie musiał w najbliższym czasie znaleźć odpowiedź na powyższe pytania, gdyż obecna sytuacja najwyraźniej sprowadziła go z obłoków orientacji prorosyjskiej na ziemię, gdzie szara rzeczywistość z piętrzącymi się problemami wojny na Ukrainie ujawnia plany ekspansji Federacji Rosyjskiej.
 
 
Senator RP
Maciej Klima
Wysłano 06 Marca 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 70. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia nowych systemów artyleryjskich
Wysłano 19 Lutego 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 70. posiedzenia Senatu RP, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie aktów wykonawczych
Wysłano 19 Lutego 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 70. posiedzenia Senatu RP, 7 lutego 2015 r., oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów w sprawie przestępczości
Wysłano 19 Lutego 2015 przez mklima
Oświadczenie senatorskie złożone podczas 69. posiedzenia Senatu RP, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu odbudowy senackiego budżetu polonijnego
Wysłano 04 Lutego 2015 przez mklima

<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Następna >>

Content Management Powered by CuteNews

Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej (c)