Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje z Wieliczki:
<Zobacz też:

energia

powiat

miasto

brzesko

senat

sejm

UE

KATYN

alojzy

jeden z nas

Wnioski wnoszone przez Senatora RP Macieja Klimę o poszerzenie porządku obrad Senatu RP na podstawie zapisów art. 34. ust. 3 Regulaminu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Podsumowanie VIII kadencji Senatu RP
9. Przedstawienia informacji i stanowiska rządu w sprawie zarzutów jakie postawiła Komisja Europejska i Parlament Europejski rządowi Węgier
w związku z zapisami nowej Konstytucji Węgier, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

10. Przedstawienia informacji o budżecie państwa w 2012 r. w części 29 – Obrona Narodowa.

11. Przedstawienie informacji o przyczynach niewykonania budżetu państwa i ograniczeniu wydatków w części 29 – Obrona Narodowa

12. Przedstawienie informacji o postępach prac nad Narodowym Planem dla Chorób Rzadkich. Zalecenia Rady Unii Europejskiej z dnia 8 czerwca 2009 r. (2009/C 151/02) w sprawie działań w dziedzinie rzadkich chorób, zobowiązujące wszystkie państwa członkowskie nie później niż przed końcem 2013 r. do opracowania planu lub strategii, której celem byłoby ukierunkowanie i zorganizowanie działań w dziedzinie chorób rzadkich.

13. Przedstawienie informacji o stanie wdrożenia Programu „Inwestycje Polskie”.

14. Przedstawienia informacji o stanie infrastruktury przeciwpowodziowej w Polsce:
a) Wskazanie terminu implementowania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE
b)Czy istnieje zagrożenie odebrania Polsce funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na urządzenia wodne, przeciwpowodziowe w latach 2007-2013 i przyszłego budżetu 2014-2020?
c)Odniesienie się do Raportu NIK z 2012 r. w sprawie ochrony przeciwpowodziowej.
d) Stopnia przygotowania Polski w ujęciu poszczególnych województw w razie wystąpienia ewentualnej powodzi.

Senat w dniu 12 grudnia 2013 r. zapoznał się z Informacją.

15. Przedstawienia informacji o stanie wdrożenia Programu „Inwestycje Polskie”.

Senat w dniu 29 stycznia 2014 r. zapoznał się z Informacją.


2014 r.


1. Informacja o deklaracji rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej wysłania polskich żołnierzy do Republiki Środkowoafrykańskiej w celu wsparcia francuskiej operacji wojskowej.

2. Informacja o realizacji Rządowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011- 2016.

3. Przedstawienie informacji i stanowiska rządu Rzeczypospolitej Polskiej wobec obecnej sytuacji na Ukrainie.

4. Informacja o stanie Obrony Cywilnej Kraju oraz działań podejmowanych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej po wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli w tym zakresie w latach 2011 i 2012.

5. Informacja o realizacji opracowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2014-2019”

Senat w dniu 19 marca 2015 r. zapoznał się z Informacją.

6. Informacja o wykonaniu planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w 2013 r. w budżecie państwa w części 29. Obrona narodowa.

2015 r.

1. Informacja o działaniach realizowanych rząd Rzeczypospolitej Polskiej mających na celu rozpoznawanie źródeł i zwalczanie terroryzmu na terenie Polski.


2. Informacja o realizacji Programu polskiej energetyki Jądrowej (PPEJ) stan prac nad projektem pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce – potencjalne zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego.

Senat w dniu 24 czerwca 2015 r. zapoznał się z Informacją.
Wysłane 15 Grudnia 2015 przez mklima
Content Management Powered by CuteNews

Maciej Klima - Senator Rzeczypospolitej Polskiej (c)